VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma TAB SERVISS, DIČ: PL7371958592, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

I. Vymezení pojmů

Prodávající je firma TAB SERVISS, DIČ: PL7371958592. Firma TAB SERVISS, DIČ: PL7371958592 je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II. Kupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webových stránkách (www.plechovegarazerychle.cz). Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu – potvrzení (e-mailem, poštou) prodávajícího kupujícímu s předmětným návrhem na uzavření kupní smlouvy. U dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zboží atypické nebo odlišné od předlohy na www. plechovegarazerychle.cz), je nutno při vyplňování formuláře závazné objednávky dbát na to, aby kupující neopomněl vypsat veškeré změny či doplňky, které byly již dříve kupujícím požadovány e-mailem. Požadavky na změny či úpravy zboží, které nebudou uvedeny ve formuláři závazné objednávky a nebudou potvrzeny prodávajícím, nebudou dodatečně akceptovány. Prodávající současně upozorňuje kupujícího na to, že v tomto případě kupující nemá právo odstoupit od smlouvy.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se
výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu odpovídající částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

III. Dodací podmínky

Objednané zboží přiveze prodávající kupujícímu svou vlastní dopravou do místa plnění, kde prodávající konstrukci rovněž smontuje.
Dopravu zboží na místo určení dle dispozic kupujícího zajišťuje prodávající. Kupující je povinen zajistit bezodkladné převzetí zboží, včetně jeho složení. Náklady spojené s dopravou zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně. Pokud kupující nezajistí řádné a včasné převzetí a předání zboží, a to po prodávajícím potvrzené, a tím pádem závazné, objednávky, a prodávajícímu tak v této souvislosti vzniknou náklady, budou takové náklady, minimálně v částce Kč 5 000,-, kupujícímu prodávajícím vyúčtovány. Kupující je povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů po jejich vyúčtování.
V případě porušení povinnosti kupujícího odebrat a převzít od prodávajícího zboží, je prodávající dále oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny neodebraného a nepřevzatého zboží; uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, a to v plné výši.
Prodávající prohlašuje, že k prodávanému zboží nedodává žádnou technickou dokumentaci, projektovou dokumentaci, prohlášení o shodě, statický posudek apod. Kupující bere tuto skutečnost v celém rozsahu na vědomí.

IV. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
• má vlastnosti, které si strany ujednaly, toto spotřebitel převzetím díla v místě montáže potvrzuje
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí
• věc odpovídá předloze na www. tabserviss.cz.
Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou atmosférickými poruchami a vyšší mocí, enormní zátěží sněhem, vichřicí, povodněmi, válkou, celostátní stávkou, povstáním apod.

V. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
V případě, že kupující dle předchozího odstavce odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající rozdíl mezi kupní cenou a náklady spojenými s vrácením zboží v zákonné lhůtě.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, započte prodávající své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, kterými jsou: demontáž konstrukce, doprava od prodávajícího ke kupujícímu a zpět, náhrada za znehodnocené
a nepoužitelné části konstrukce. Kupující má při odstoupení od smlouvy možnost vrátit konstrukci dvěma způsoby:
a) Prodávající přijede na místo plnění, konstrukci demontuje a poté si ji odveze zpět do svého sídla; v takovém případě hradí kupující náklady spojené s vrácením zboží, kterými jsou: demontáž konstrukce, doprava od prodávajícího ke kupujícímu a zpět, náhrada za znehodnocené a nepoužitelné části konstrukce. Rozdíl mezi kupní cenou a náklady spojenými s vrácením konstrukce vyplatí prodávající kupujícímu v hotovosti v místě plnění.
b) Kupující vrátí konstrukci plně na své náklady v sídle prodávajícího, přičemž konstrukci vrátí v demontovaném stavu, nepoškozenou, v původních obalech – stav konstrukce zkontroluje technik prodávajícího, který demontovanou a nepoškozenou konstrukci převezme zpět. Rozdíl mezi kupní cenou a náklady spojenými s vrácením konstrukce vyplatí prodávající kupujícímu v hotovosti v sídle prodávajícího.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku nemá, a to zejména v případě smluv:
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
• u objednaných servisních úkonů, které byly již provedeny, včetně vyúčtovaných nákladů na dopravu.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

VI. Informace o ochraně osobních údajů

Našim zákazníkům tímto poskytujeme informace o tom, že zpracováváme jejich osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom mohli poskytovat a nabízet kvalitní zboží a služby. Při zpracování osobních údajů dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro naše zákazníky důležité:
Správcem Vašich osobních údajů je firma TAB SERVISS, DIČ: PL7371958592. Pokud budete mít jakýkoli dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mail: info@plechovegarazerychle.cz.

1. Zpracováváme zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresu, uskutečněné smlouvy.

2. Vaše údaje zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy.

3. Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění s Vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našeho zboží a služeb.


4. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoli odvolat.

5. Naše oprávněné zájmy ke zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našeho zboží a služeb.

6. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.

7. Je Vaším právem se na nás kdykoli obrátit s jakýmkoli dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby.

VII. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

VIII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího (www.plechovegarazerychle.cz) v den uzavření kupní smlouvy.
Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2021.